Matti Mattsson visited Merus Power’s battery energy storage system in LEMENE Energy Community

What do technology company Merus Power and Olympic medallist Matti Mattsson have in common? In fact, quite a lot.

In Finland, there is top expertise in sustainable development technology, and we have many great development projects that promote the utilization of renewable energy. Merus Power is strongly involved in this development. Matti Mattsson is a Finnish 200-meter breaststroke Olympic bronze medallist, whose disciplined training is aimed at the 2024 Paris Olympics. With his example, Matti has shown that even big goals can be achieved with perseverance and persistence.

The energy revolution is driven by, among other things, global climate goals and policies that aim to curb the acceleration of climate change and reduce industrial greenhouse gases. Merus Power works hard and persistently on these big issues. Its technology supports the energy revolution, where the road leads to the elimination of fossil fuels, the use of renewable energy, and moving toward a more energy-efficient future.

Clean energy and sustainable development

Merus Power supports Matti Mattson on his journey toward his goal in Paris. We wanted to tell Matti more about our products and how we can support our customers to enhance the energy revolution. Matti visited Merus Power’s energy storage facility at the energy community of Lempäälän Energia Oy.

LEMENE Energy Community is an operating environment formed by companies engaged in industrial and commercial activities. These companies can produce all the energy they need on their own, and customers can share resources. For example, the energy produced more than one’s own needs, i.e., surplus, can be used flexibly among other members of the community or sold on the electricity market. In the implemented energy system, energy is produced by solar panels, gas engines, and fuel cells. The intelligent system can participate flexibly in different energy markets, and if necessary, the energy system will also be able to operate independently on the island by disconnecting from the national grid. Pretty impressive, so no wonder Matti was interested in hearing more.

LEMENE’s system is made possible by the energy storage provided by Merus Power. Customized and modular Merus® Energy Storage System enables renewable energy storage and easy connection to the electricity grid. Energy storage can be used to ensure the electricity grid’s stability and help renewable energy customers meet the grid requirements. Energy storage provides significant cost savings but also enables new business in the frequency control market.

The establishment of an energy community such as LEMENE is of interest to many, as it enables its members to make value choices in the production and use of energy. In addition, it provides economic benefits to its members and promotes community spirit. An energy community can be formed, for example, by a housing association, or, as in the case of LEMENE, a cluster of companies, that want to produce their energy or acquire electricity together.

Finland in terms of legislation has still limits on setting up energy communities, but with the activity and enthusiasm of citizens, this will soon change.

Supporting clean energy and sustainable development is Merus Power’s goal. We want to exceed our customers ’expectations and help them achieve their goals and dreams. Matti Mattsson strives for his dreams, for whom clean nature and clean sports are important. What Merus and Matti have in common is uncompromisingly going forward and respecting others. What is done is done properly.

“Clean energy and sustainable development. We share the goals.” — Matti Mattsson, Olympic Medalist in swimming


In Finnish

Matti Mattsson vieraili Lempäälän Energian energiayhteisössä, johon Merus Power on toimittanut sähkövaraston

Mitä yhteistä on teknologiayhtiö Merus Powerilla ja olympiamitalisti Matti Mattssonilla? Itse asiassa aika paljonkin.

Suomi tunnetaan kestävän kehityksen teknologian huippuosaajana ja meillä on paljon hienoja kehityshankkeita, joilla edistetään uusiutuvan energian hyödyntämistä. Merus Power on vahvasti mukana tässä kehityksessä. Matti Mattsson puolestaan on suomalainen 200 metrin rintauinnin olympiapronssimitalisti, jonka kurinalainen harjoittelu tähtää vuoden 2024 Pariisin Olympialaisiin. Matti on omalla esimerkillään osoittanut, että isotkin tavoitteet on mahdollista saavuttaa sinnikkyydellä ja periksiantamattomuudella.

Energiamurroksen taustalla vaikuttavat muun muassa kansainväliset ilmastotavoitteet ja -politiikat, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutoksen kiihtymistä sekä vähentämään teollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasuja. Merus Power työskentelee päättäväisesti ja sinnikkäästi näiden isojen asioiden puolesta ja tukee teknologiallaan vallalla olevaa energiamurrosta, jossa irtaudutaan fossiilisista polttoaineista ja siirrytään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkaampaan tulevaisuuteen.

Puhdas energia ja kestävä kehitys

On luontevaa, että Merus Power tukee Matti Mattsonia hänen matkallaan kohti tavoitettaan Pariisissa. Tämän yhteistyön nimissä Matti kävi tutustumassa Lempäälän Energian energiayhteisössä olevaan Merus Powerin sähkövarastoon.

Energiayhteisö LEMENE on teollista ja kaupallista toimintaa harjoittavien yritysten muodostama toimintaympäristö, joka pystyy tuottamaan itse kaiken tarvitsemansa energian, ja johon kuuluvat asiakkaat voivat jakaa resursseja keskenään. Esimerkiksi yli oman tarpeen tuotettu energia eli ylijäämä voidaan hyödyntää joustavasti yhteisön muiden jäsenten kesken tai myydä sähkömarkkinoille. Toteutetussa energiajärjestelmässä energiaa tuotetaan aurinkopaneeleilla, kaasumoottoreilla ja polttokennoilla. Älykkäällä järjestelmällä on kyky osallistua joustavasti eri energiamarkkinoille, ja tarvittaessa energiajärjestelmä pystyy myös itsenäiseen saareketoimintaan irtautumalla valtakunnan verkosta. Aika vaikuttavaa, eikä siis ihme, että Mattikin oli kiinnostunut kuulemaan lisää.

LEMENEn järjestelmän mahdollistaa Merus Powerin toimittama sähkövarasto. Asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitävät modulaariset Merus® -sähkövarastoratkaisut mahdollistavat uusiutuvan energian varastoinnin ja vaivattoman liittymisen osaksi sähköverkkoa. Sähkövarastojen avulla voidaan varmistaa sähköverkon vakaus ja auttaa uusiutuvan energian asiakkaita täyttämään sähköverkon laatuvaatimukset. Sähkövarastojen avulla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, mutta samalla mahdollistetaan myös uutta liiketoimintaa taajuuden säätömarkkinoilta.

LEMENEn kaltaisen energiayhteisön perustaminen kiinnostaa monia, sillä energiayhteisöt mahdollistavat jäsenilleen energian tuotannon ja käytön arvovalintoja, tarjoavat jäsenilleen taloudellista hyötyä sekä edistävät yhteisöllisyyttä. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi taloyhtiö, tai kuten LEMENEn tapauksessa yritysrypäs, tuottamaan omaa energiaa tai hankkiakseen yhdessä sähköä. Suomen lainsäädännön puolesta niiden perustamisessa on vielä omat rajoituksensa EU:n niitä aktiivisesti puoltavasta kannasta huolimatta, mutta kansalaisten aktiivisuuden ja innokkuuden myötä asia tulee muuttumaan pian.

Puhtaan energian ja kestävän kehityksen tukeminen on Merus Powerin tavoitteena. Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset ja auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteitaan ja unelmiaan. Unelmiaan tavoittelee myös Matti Mattsson, jolle puhdas luonto ja puhdas urheilu ovat tärkeitä. Yhteistä Merukselle ja Matille on myös tinkimätön tekeminen ja muiden kunnioittaminen. Se mitä tehdään, tehdään kunnolla.

”Puhdasta energiaa ja kestävää kehitystä. Samat ovat tavoitteet.” — Matti Mattsson, uinnin olympiamitalisti

Back to top

Contact us!